Les overeenkomst

De lesovereenkomst 

 

 

Wij zijn per 1 januari 2016 een bondsmanege, aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB):

Wij hebben besloten om ons bedrijf per 1 januari 2016 aan te sluiten bij de Manege & Ruiter Bond. De reden voor deze beslissing is dat wij als manegehouders met elkaar betere producten kunnen ontwikkelen voor onze leerlingen. Het is ons te doen om onze leerlingen te leren paardrijden met plezier, te laten lesgeven door gemotiveerde, enthousiaste instructeurs en te werken met betrouwbare manegepaarden en -pony’s waarbij het welzijn en de veiligheid voorop staan. Onze manege blijft natuurlijk verder dezelfde gezellige manege.

 

Wij hebben met andere maneges de handen ineen geslagen en ons aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB). Deze bond zal de opleidingen voor de manegeruiter verder ontwikkelen en geeft het Manege ruiterpaspoort uit waar de gehele ruiterloopbaan in wordt bijgehouden. Een erg leuk document.

 

Lesovereenkomst

Onze verzekering maakt het noodzakelijk dat wij goed afspraken maken met onze klanten, deze afspraken zijn beschreven in de lesovereenkomst.

Aan deze lesovereenkomst is een ongevallenverzekering gekoppeld. Deze verzekering start thuis, loopt gedurende het verblijf op de manege en eindigt weer thuis. (via de kortste weg huis/manege/huis).

Ook krijgt iedereen die een lesovereenkomst heeft 3 keer per jaar het leuke blad “De Manege Ruiter” thuis gestuurd!

 

De kosten voor de lesovereenkomst zijn € 18,00 per kalenderjaar.

 

In het opleidingstraject dat de Manege & Ruiter Bond volgt zijn D(ressuur) proeven ontwikkeld. De D-proeven, de theorie die zo belangrijk is voor elke ruiter, de vaardigheidsproeven, enz. kunt u vinden op www.manegeruiterbond.nl. Met deze proeven volgt de leerling een opleidingssysteem dat bijgehouden wordt in het Manege ruiterpaspoort. (Op de site kunt u de proeven stap voor stap bekijken via het blauwe paardje. U wordt dan doorgelinkt naar www.proefrijdendressuur.nl)

 

Manegewedstrijden:

Samen met de bij de Manege & Ruiter Bond aangesloten maneges zullen wij ook landelijk evenementen gaan organiseren. De ruiters kunnen dan als manegeteam op bezoek gaan bij de andere maneges en op de manegepaarden en -pony’s van de organiserende manege rijden.

 

Inhoud lesovereenkomst;

Lesovereenkomst Manege Veldt

 De partijen Manege Veldt, gevestigd Engewormer 25 te Wormer, verder te noemen lesgever, en de klant, zoals hierboven omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

 

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten.

 

Artikel 2: Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
 3. De overeenkomst tot het volgen van lessen kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. (e-mail)
 4. Indien u gebruik maakt van een 13 lessenkaart met een geldigheidsduur van 1 kwartaal, verder te noemen kwartaalkaart, krijgt u korting op de lesprijs. Indien u geen gebruik maakt van een volledige kwartaalkaart, vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de gebruikte lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in, op de aanvangsdatum van de kwartaalkaart waarin wordt opgezegd.

 

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
 2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

 

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

 1. De klant ontvangt bij het aangaan van deze lesovereenkomst een Manege ruiterpaspoort waarin de vorderingen van de klant bijgehouden worden. De verschuldigde kosten zullen één maal per jaar in januari doorberekend worden.
 2. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
 3. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en reglementen ter inzage liggen, tevens zijn deze beschikbaar via de website van lesgever. De algemene voorwaarden en reglementen maken deel uit van deze overeenkomst. De klant stemt door ondertekening van de overeenkomst in met de algemene voorwaarden en reglementen en heeft van de inhoud kennis genomen.
 4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.

 

Artikel 5: Verzekering

De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

 

Artikel 6: Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is, door overmaking op een door de lesgever op te geven IBANnummer, door contante voldoening ineens, dan wel door automatische incasso per maand.
 3. Lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd.
 4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
 3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

Artikel 8: Risico-acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt, verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Bij schade die onder deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

 

Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/ voogd

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

 

Voor akkoord en gezien

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Manege Veldt van toepassing. Door ondertekening van dit contract verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids) risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

 

 

 

Wormer,………………………..………….. (datum)

 

 

Handtekening klant:                                                                                    Handtekening lesgever:

 

 

 

 

 

 

Handtekening vertegenwoordiger:(naam)