Les overeenkomst

De lesovereenkomst 

Hierbij vindt u uitleg over de lesovereenkomst.

Iedereen die bij ons aan de lessen (groepslessen of privé lessen,  op eigen paard of manege paard) deelneemt of heeft deelgenomen in 2024 dient een lesovereenkomst te tekenen en te betalen (1 keer per jaar).

Wij zijn als Manege gecertificeerd met het keurmerk Welzijn & Veiligheid en aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond. Deze bond staat voor veiligheid, plezier en paardenwelzijn. Samen met de Manege & Ruiter bond is er een lesovereenkomst opgesteld.

Al onze ruiters dienen in bezit te zijn van een lesovereenkomst. Hierdoor is het voor onze verzekeringsmaatschappij duidelijk dat u klant bent bij Manege Veldt.

Vanuit onze verzekeringsmaatschappij is het verplicht dat iedere lesklant een lesovereenkomst heeft getekend.

De kosten hiervoor zijn € 24,00, en deze kosten komen jaarlijks terug in januari (of later in het jaar als er later begonnen wordt met les rijden. en komt dan weer terug  in januari).

Wij zijn per 1 januari 2016 een bondsmanege, aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB):

Wij hebben besloten om ons bedrijf per 1 januari 2016 aan te sluiten bij de Manege & Ruiter Bond. De reden voor deze beslissing is dat wij als manegehouders met elkaar betere producten kunnen ontwikkelen voor onze leerlingen. Het is ons te doen om onze leerlingen te leren paardrijden met plezier, te laten lesgeven door gemotiveerde, enthousiaste instructeurs en te werken met betrouwbare manegepaarden en -pony’s waarbij het welzijn en de veiligheid voorop staan. Onze manege blijft natuurlijk verder dezelfde gezellige manege.

Wij hebben met andere maneges de handen ineen geslagen en ons aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB). Deze bond zal de opleidingen voor de manegeruiter verder ontwikkelen en geeft het Manege ruiterpaspoort uit waar de gehele ruiterloopbaan in wordt bijgehouden. Een erg leuk document.

Lesovereenkomst

Onze verzekering maakt het noodzakelijk dat wij goed afspraken maken met onze klanten, deze afspraken zijn beschreven in de lesovereenkomst.

Aan deze lesovereenkomst is een ongevallenverzekering gekoppeld. Deze verzekering start thuis, loopt gedurende het verblijf op de manege en eindigt weer thuis. (via de kortste weg huis/manege/huis).

Ook krijgt iedereen die een lesovereenkomst heeft 3 keer per jaar het leuke blad “De Manege Ruiter” thuis gestuurd!

De kosten voor de lesovereenkomst zijn € 24,00 per kalenderjaar.

In het opleidingstraject dat de Manege & Ruiter Bond volgt zijn D(ressuur) proeven ontwikkeld. De D-proeven, de theorie die zo belangrijk is voor elke ruiter, de vaardigheidsproeven, enz. kunt u vinden op www.manegeruiterbond.nl. Met deze proeven volgt de leerling een opleidingssysteem dat bijgehouden wordt in het Manege ruiterpaspoort. (Op de site kunt u de proeven stap voor stap bekijken via het blauwe paardje. U wordt dan doorgelinkt naar www.proefrijdendressuur.nl)

 

Manegewedstrijden:

Samen met de bij de Manege & Ruiter Bond aangesloten maneges zullen wij ook landelijk evenementen gaan organiseren. De ruiters kunnen dan als manegeteam op bezoek gaan bij de andere maneges en op de manegepaarden en -pony’s van de organiserende manege rijden.

 

Inhoud lesovereenkomst;

Lesovereenkomst Manege Veldt

 De partijen Manege Veldt, gevestigd Engewormer 25 te Wormer, verder te noemen lesgever, en de klant, zoals hierboven omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
 3. De overeenkomst tot het volgen van lessen kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. (e-mail)
 4. Indien u gebruik maakt van een 13 lessenkaart met een geldigheidsduur van 1 kwartaal, verder te noemen kwartaalkaart, krijgt u korting op de lesprijs. Indien u geen gebruik maakt van een volledige kwartaalkaart, vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de gebruikte lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in, op de aanvangsdatum van de kwartaalkaart waarin wordt opgezegd.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
 2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

 1. De klant ontvangt bij het aangaan van deze lesovereenkomst een Manege ruiterpaspoort waarin de vorderingen van de klant bijgehouden worden. De verschuldigde kosten zullen één maal per jaar in januari doorberekend worden.
 2. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
 3. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en reglementen ter inzage liggen, tevens zijn deze beschikbaar via de website van lesgever. De algemene voorwaarden en reglementen maken deel uit van deze overeenkomst. De klant stemt door ondertekening van de overeenkomst in met de algemene voorwaarden en reglementen en heeft van de inhoud kennis genomen.
 4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Klant verklaart, door ondertekening van deze overeenkomst, dat hij zich van het volgende goed bewust is. Aan paardrijden en het omgaan met paarden kleven risico’s. Ook indien Lesgever geen enkele fout maakt, kan dit risico zich verwezenlijken. Een paard beschikt over zogenaamde “eigen energie”, en als gevolg daarvan komt het voor dat tijdens de paardrijles of het omgaan met een paard een ongeval plaats vindt zonder dat Lesgever (of diens personeel) enig verwijt gemaakt kan worden. Ingevolge de Wet is de eigenaar van het paard (lees: Lesgever) echter ook onder dergelijke omstandigheden in beginsel aansprakelijk voor de schade. (Op de eigenaar van een paard rust een risico-aansprakelijkheid.)

Lesgever heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd tot een beloop van 500.000 euro per voorval, met een maximum van 1.000.000 euro per jaar, en verder op gebruikelijke voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Lesgever hanteert echter een eigen risico van 1250 euro. Dit eigen risico is voor Lesgever niet verzekerbaar althans niet op redelijke voorwaarden.

Tegen deze achtergrond bezien beperkt Lesgever zijn aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Dat wil zeggen dat indien de Klant schade lijdt, hij deze in ieder geval tot een bedrag van 1250 euro niet kan verhalen op de eigenaar van het paard.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Klant niet alleen dat hij zich van het voorgaande goed bewust is, maar ook dat hij het risico en deze aansprakelijkheidsregeling accepteert.

 1. Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lesgever niet wordt uitgekeerd, om een reden die niet gelegen is in het hiervoor onder 6.1 besproken eigen risico, zal de aansprakelijkheid van Lesgever beperkt zijn tot EUR 10.000,00.
 2. Indien de Klant daar schriftelijk om verzoekt, zal Lesgever hem een kopie van de polisvoorwaarden van zijn aansprakelijkheidsverzekering toe zenden.
 3. Lesgever is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend beperkt tot, gederfde winst en schade door bedrijfsstilstand.
 4. Lesgever zal zich niet op enige beperking van aansprakelijkheid beroepen voor zover hem opzet of bewuste roekeloosheid treft.
 5. Niet alleen Lesgever, maar ook iedere persoon die hij in dienst heeft en voorts iedere derde die hij in het kader van deze overeenkomst inschakelt, kunnen een beroep doen op de aansprakelijkheid beperkende bepalingen uit deze overeenkomst.

De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is, door overmaking op een door de lesgever op te geven IBANnummer, door contante voldoening ineens, dan wel door automatische incasso per kwartaal.
 3. Lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd.
 4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode.
 5. Naast hetgeen de Klant ingevolgde het hiervoor in lid 1 bepaalde aan Lesgever verschuldigd raakt, zal Lesgever gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks een bedrag van EUR 19 aan de Klant in rekening brengen. Lesgever is gerechtigd om dit bedrag gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan te passen. Alvorens Lesgever tot een dergelijke aanpassing overgaat, zal hij de Klant daar echter eerst over informeren.

Artikel 7: Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de Klant aan Lesgever verstrekt worden door Lesgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. Aan de hand van deze verwerking kunnen Lesgever en de Manege & Ruiter Bond –de brancheorganisatie waar Lesgever bij aangesloten is– uitvoering geven aan deze overeenkomst, de Klant optimale service en actuele informatie bieden en de Klant gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder (of advocaat) indien sprake is van wanbetaling. De Klant kan om inzage in en correctie van  de verwerkte persoonsgegevens verzoeken, alsmede verzet (tegen de wijze waarop Lesgever de persoonsgegevens verwerkt) aantekenen. Heeft het verzet betrekking op het direct mailing, dan zal het te allen tijde worden gehonoreerd. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van Lesgever.

Lesgever maakt bij evenementen (of leuke gebeurtenissen) foto’s en video’s. Deze foto’s en video’s worden gebruikt om op social
media/de website van Lesgever een indruk te geven hoe het evenement verlopen is en promotie te maken voor Lesgever. Dat wil zeggen dat als de Klant wenst deel te nemen aan andere activiteiten dan reguliere paardrijles, de kans bestaat dat foto’s of video’s waarop de Klant te zien is op social media/de website van Lesgever geplaatst worden.

Artikel 8: Minderjarigheid van de Klant, toestemming ouders/voogd
Door medeondertekening van deze overeenkomst stemt de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige Klant in met al het in deze overeenkomst bepaalde.

Artikel 9: Verval van vorderingsrechten
Vorderingsrechten van de Klant die verband houden met deze overeenkomst vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van een dergelijk  recht. Deze vervaltermijn kan niet worden gestuit in de zin van artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de Klant en Lesgever zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien, die niet in der minne kunnen worden opgelost, dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam), die exclusief bevoegd is om over dergelijke geschillen te beslissen.

Voor akkoord en gezien

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Manege Veldt van toepassing. Door ondertekening van dit contract verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids) risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

Wormer,………………………..………….. (datum)

Handtekening klant:                                                                                    Handtekening lesgever:

Handtekening vertegenwoordiger:(naam)