Pension overeenkomst

 

Reglement voor eigenaars en berijders van pensionpaarden.

De onderstaande afspraken zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen omtrent rechten en plichten voor alle bezoekers van de Manege en er aldus voor te zorgen, dat alle bezoekers van de Manege plezier beleven aan hun hobby.

Als onderstaande afspraken niet voldoende duidelijkheid verschaffen beslist de directie.

 

Begripsomschrijvingen:

Paard.

Hieronder wordt verstaan elk paard en/of pony, dat verblijft bij Manege Veldt.

 

Directie.

Diana Bentvelzen en/of Conny Veldt en/of Grardus Veldt, zomede alle personen die daartoe zijn aangewezen of die vanwege hun functie verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken.

Eigenaar.

De eigenaar van een paard dat verblijft bij Manege Veldt en/of alle personen die onderdeel uitmaken van het gezin van de eigenaar.

Het gebruik van de faciliteiten van Manege Veldt door anderen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie.

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid.

De eigenaar van een pensionpaard is verplicht een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden, waarop het bezit van één of meer paarden is meeverzekerd. Het verzekerde bedrag dient minimaal EUR 450.000,- te bedragen.

 

De eigenaar vrijwaart de directie van alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van schade veroorzaakt door het paard, met uitzondering van die schade die het gevolg is van grove schuld en/of grove nalatigheid van de directie.

 

De directie is nimmer aansprakelijk voor schade aan het paard en of de ruiter, met uitzondering van schade veroorzaakt door grove schuld en/of nalatigheid van de directie.

 

Artikel 2. Pension.

Voor het verblijf bij Manege Veldt wordt een huurover­eenkomst aangegaan voor een stalruimte, welke wordt aangewezen door de directie. Het staat de directie vrij tijdens de duur van deze overeenkomst een andere stalruimte aan te wijzen.

 

De directie  verschaft het voer en alle materialen die nodig zijn voor het dagelijks uitmesten en schoonhouden van de stal.

 

De eigenaar dient het paard op een verantwoorde wijze te verzorgen, waaronder wordt verstaan het dagelijks voeren van het paard/pony en schoonhouden van de stal én de directe omgeving van de stal. De daartoe uit te vaardigen richtlijnen en aanwijzingen van de directie dienen strikt te worden opgevolgd.

 

Artikel 3. Zorg voor het paard, afwezigheid van de eigenaar.

De eigenaar is verwantwoordelijk voor het (dagelijkse) onderhoud van het paard. Hieronder wordt verstaan het voeren van het paard  het schoonhouden van de stalruimte en de directe omgeving daarvan, zomede het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in het belang van het welzijn van het paard, waaronder in elk geval ook wordt verstaan het vertrekken van voldoende medische zorg, het onderhoud door een hoefsmid, etc.

 

Indien de eigenaar niet in staat is de zorg als hiervoor omschreven zelf te verlenen, dient de eigenaar voor vervanging zorg te dragen.

 

Indien naar het inzicht van de directie de voorgaande verplichtingen niet naar behoren worden nageleefd, heeft de directie het recht hieromtrent een waarschuwing te verstrekken. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, heeft de directie het recht deze overeenkomst op te zeggen, zonder enige opzegtermijn.

 

Uitsluitend na toestemming door de directie, kan een eigenaar een opslagruimte plaatsen voor bewaring van de benodigde uitrusting. De directie is in geen geval aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de opgeslagen zaken, ook niet als de opslagruimte ter beschikking is gesteld door de directie.

 

Artikel 4. Het volgen van groepslessen.

Het deelnemen door de eigenaar (en diens gezinsleden) aan groepslessen is toegestaan, mits hiertoe voor aanvang van de betreffende les toestemming is verkregen van de instructeur die de les zal gaan verzorgen. Hierbij is 1 gratis les per week inbegrepen, alle overige lessen dienen afgerekend te worden tegen een tarief van € 2,50 per les.

 

Indien met het paard wordt deelgenomen aan een groepsles door een andere ruiter dan de eigenaar of diens gezinsleden, geldt het volgende:

 • 50% van het normale lestarief berekend;Men dient de gegeven instructies strikt op te volgen en zich te houden aan het programma van de groepsles. Het volgen van een eigen koers en/of programma is uitermate hinderlijk en kan derhalve onder geen beding worden toegestaan.Op eerste verzoek van de instructeur dient men de groepsles te verlaten.Het staat de directie vrij op enig moment een vergoeding te vragen voor het deelnemen aan groepslessen, mits de directie zorg draagt voor voldoende faciliteiten om het paard te berijden buiten de groepslessen.

Artikel 5. Vrij rijden, loslopen, longeren.

 • Tijdens het vrij rijden is het de eigenaar onder geen beding toegestaan overlast te veroorzaken voor andere ruiters, waarbij de navolgende regels in acht dienen te worden genomen:
 • Zolang daarvoor geen specifieke faciliteit beschikbaar is (de longeer singel), is het longeren van één paard toegestaan in de buiten rijbak, ook indien één of meer ruiters de bak gebruiken voor het vrij rijden. Hiertoe stellen de ruiters een ruimte ter beschikking van ca. 20 x 20 meter aan de achterzijde van de bak. De in dat geval resterende ruimte van ca. 40 x 20 meter aan de voorzijde van de bak, is uitsluitend bestemd voor het berijden van paarden.
 • Indien het weer en de conditie van de weilanden zulks toelaten, mag een paard worden losgelaten op de daarvoor door de directie aangewezen weilanden. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de zorg voor het paard tijdens het verblijf op de weilanden, welke verantwoordelijkheid nimmer kan worden overgedragen aan de directie.
 • In de paddocks is het toegestaan een paard los te laten lopen, doch nooit langer dan 10 minuten achtereen als anderen de betreffende bak eveneens wensen te gebruiken, zulks op volgorde van aankomst in de paddock.
 • Het volgen van onderricht, gegeven door anderen dan door of namens de directie, is in overleg met de directie mogelijk.
 • Op de daarvoor door de directie aangewezen tijden, indien de faciliteiten niet anderszins worden gebruikt door of namens de directie, kan de eigenaar vrijelijk gebruik maken van alle faciliteiten.
 • de eigenaar dient duidelijk aan de andere ruiters te kennen te geven, wanneer de bak wordt betreden of verlaten;
 • ruiters in galop hebben voorrang op ruiters in draf; ruiters in draf hebben voorrang op ruiters in stap;
 • het is verboden stil te staan, halt te houden of achterwaarts te gaan op de hoefslag;
 • het gebruik van hindernismateriaal is niet toegestaan, anders dan na toestemming van de directie;
 • elkaar tegemoet rijdende ruiters passeren elkaar rechts, (gelijk zoals in het autoverkeer).

Artikel 6. Het verblijf op de terreinen en in de gebouwen.

 • Hierbij gelden in elk geval de volgende regels:
 • Tijdens het verblijf op de terreinen en in de gebouwen van de manege, dienen de middels borden of anderszins gegeven richtlijnen strikt te worden opgevolgd.
 • op de terreinen mag uitsluitend stapvoets worden gereden met motorrijtuigen en rijwielen; men dient onder alle omstandigheden voorrang te verlenen aan voetgangers en dieren;
 • Roken op andere plaatsen dan, de rooktafel voor de kantine, is ten strengste verboden. Het overtreden van dit verbod heeft tot gevolg dat de betreffende bezoeker aansprakelijk is voor alle schade die hiervan het gevolg is;
 • het stallen van één aanhanger en/of motorrijtuig per gehuurde stalruimte, bestemd voor het vervoer van paarden, is toegestaan op de daarvoor door de directie aangewezen plaats. De directie is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan of door het gestalde object. Het staat de directie vrij op enig moment voor de stalling een vergoeding te verlangen;
 • afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken;

Artikel 7. Betaling.

De overeengekomen periodieke vergoedingen voor de faciliteiten dienen per maand vooruit te worden voldaan. De betaling dient door de directie te zijn ontvangen uiterlijk per de eerste van elke kalendermaand.Een vordering terzake van andere geleverde diensten en zaken, dient op eerste verzoek binnen de aangegeven betaaltermijn te zijn voldaan. Terzake van een dergelijke vordering wordt de eigenaar geacht krediet te hebben gekregen, totdat de directie anderszins bericht.Indien de eigenaar zijn hiervoor omschreven verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de wettelijke rente verschuldigd en is de directie gemachtigd de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde partij naar keuze. Alle (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de incasso zijn geheel voor rekening van de debiteur. De directie heeft het recht van retentie ten aanzien van het gestalde paard en alle andere bezittingen van de eigenaar, tot het moment van algehele voldoening van de vordering, de incassokosten, rente, zomede de kosten verbonden aan het onderhoud gedurende de periode waarover het echt van retentie is uitgeoefend. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het staat de eigenaar en de directie vrij de overeenkomst op te zeggen per de eerste van een kalendermaand met een opzegtermijn van één kalendermaand.Opzegging dient te geschieden middels een aangetekend schrijven aan de andere partij, waarbij als opzeggingsdatum zal worden gehanteerd de gewaarmerkte datum van verzending van het schrijven.Na afloop van de overeenkomst dient de eigenaar de gebruikte ruimten schoon en leeg op te leveren, vóór het verstrijken van de opzegtermijn.

Artikel 8. Duur en einde van de overeenkomst.

 • Na verloop van een periode van drie maanden na kennisgeving daarvan aan de eigenaar, is de directie gemachtigd het paard en bezittingen van de eigenaar te verkopen aan een partij naar keuze. De ontvangen koopsom zal in dat geval in mindering worden gebracht op de vordering van de directie. Een eventueel overschot staat ter beschikking van de eigenaar en zal op eerste verzoek aan de eigenaar worden uitgekeerd.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • Aanpassingen van deze voorwaarden en/of de tarieven mogen bekend gemaakt worden middels email een aangegeven op de website.
 • Het staat de directie vrij de onderhavige voorwaarden en/of de tarieven aan te passen of te herzien, mits hiervan minimaal één kalendermaand tevoren kennis wordt gegeven aan de eigenaar.
 • Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De directie kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst domicilie te 1531 MX Wormer aan de Enge Wormer 25. De eigenaar kiest domicilie aan het bij de directie laatst bekende adres.